Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van AVDuurzaam.nl, gevestigd te (9291 AA) Kollum, aan de Nobel 8, KvK 75877244

versie II – juni 2021


1. ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: AVDuurzaam.nl (ook wel: Architectuur Verbinden Duurzaam.nl en AVD)

2. Opdrachtgever: de wederpartij, die in de uitoefening van beroep of bedrijf, de opdracht geeft

3. Consument: een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen toe op de situatie waarin opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In die bepalingen wordt deze partij aangeduid als ‘consument’

4. Overeenkomst: de schriftelijke vastgelegde afspraken over levering van diensten en / of de koop / verkoop en levering van zaken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

5. Levering van diensten: het verstrekken van adviezen en het uitvoeren van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet gepaard gaande met de levering van zaken, niet zijnde een arbeidsovereenkomst. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de diensten zoals vermeld in de opdrachtbevestiging
6. Koop / verkoop en levering van zaken: het tegen een overeengekomen vergoeding in bezit stellen, in de macht brengen, van Opdrachtgever van één of meer zaken

7.Toerekenbare tekortkoming: een tekortkoming die te wijten is aan schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of volgens in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van opdrachtnemer komt. Onder in het verkeer geldende opvattingen wordt verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend opdrachtnemer onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid – en met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust – had kunnen en behoren te vermijden

8. Schriftelijk:  per brief of digitaal met ontvangstbevestiging


2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van diensten door opdrachtnemer, al dan niet gepaard gaande met de koop/verkoop en levering van zaken, en van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten en verbintenissen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede op alle aanbiedingen en/of offertes van opdrachtnemer.
2. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden worden betrokken.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Op deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en in zoverre deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Door opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen terzake van de koop,verkoop en levering van zaken hebben in beginsel een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij expliciet anders vermeld.
2. Opdrachtnemer is slechts gebonden wanneer hij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering ervan is begonnen en zulks schriftelijk heeft bevestigd.
3. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, zijn deze algemene voorwaarden ook op die wijzigingen en/of aanvullingen van toepassing.
5. Een schriftelijke overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

4. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor opdrachtnemer van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor opdrachtgever aandacht wenst, prioriteitenstelling van opdrachtgever, beschikbaarheid van middelen en personeel van opdrachtgever en bijzondere of voor opdrachtnemer mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden.  

3. Opdrachtgever deelt schriftelijk aan opdrachtnemer mee welke natuurlijke persoon of personen bevoegd zijn opdrachtgever te vertegenwoordigen in het kader van de uitvoering van de opdracht, zo nodig onder vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid

4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

5. Extra kosten die ontstaan doordat opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de diensten mogelijk te maken, worden door opdrachtnemer extra in rekening gebracht.

5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1. Opdrachtnemer zal de diensten goed en zorgvuldig uitvoeren en naar zijn beste kunnen en zijn beste wetenschap. Het betreft een inspanningsverbintenis, zodat opdrachtnemer niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
2. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen een tekortkoming van opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.
3.Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde diensten, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is. Opdrachtnemer is, onverminderd haar aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden, indien hij aantoont dat hij de keuze van die derde met de nodige zorgvuldigheid heeft genomen.

4. Indien opdrachtnemer, op verzoek van opdrachtgever, dient samen te werken met derden-adviseurs, dan stelt opdrachtgever vast wie verantwoordelijk is voor de afstemming van de diensten van de verschillende adviseurs en wie verantwoordelijk is voor de besturing van het proces van de werkzaamheden van de verschillende adviseurs.
5. Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die opdrachtnemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen belemmeren of doorkruisen.  

6. Opdrachtnemer kan eerst meer diensten verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

7. Opdrachtnemer houdt terzake van de uitvoering van de diensten een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van opdrachtnemer.

6. GEHEIMHOUDING

1. Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie van de andere partij behandelen met dezelfde zorg waarmee ze de eigen vertrouwelijke informatie behandelen en zij zullen deze informatie niet aan derden doorgeven, anders dan in het belang van een goede uitvoering van de opdracht, tenzij zij hiervoor van de andere partij schriftelijke toestemming hebben verkregen.  Deze verplichting overleeft de beëindiging van de opdracht met een periode van 2 jaar. Informatie die in het publieke domein is of dit wordt zonder dat het de ontvangende partij is aan te rekenen is geen vertrouwelijke informatie. Partijen zullen vertrouwelijke informatie zoveel mogelijk als dusdanig identificeren.

2. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen medewerkers en/of derden.

3. Overigens handelt opdrachtnemer niet in strijd met dit artikel in dien opdrachtnemer in hoofdlijnen de verrichte diensten vermeldt aan (potentiële) klanten van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht zijn advies te herhalen, voor zover redelijke belangen van een eerdere opdrachtgever zich niet daartegen verzetten.

7. VERGOEDING EN PRIJS

1. De vergoeding bestaat uit het honorarium en eventuele toezichtskosten en bijkomende kosten.

2. Het honorarium is de vergoeding die opdrachtnemer toekomt voor de uitvoering van diensten.

3. Toezichtskosten zijn kosten die opdrachtnemer voor eventueel toezicht op de uitvoering van een door hem gegeven advies maakt.

4. Tot de bijkomende kosten behoren ondermeer:
a. de ten behoeve van de opdracht gemaakte reis- en verblijfskosten;
b. de kosten samenhangend met het (laten) keuren van materialen, constructies en installaties, alsmede de kosten samenhangend met andere eenvoudige beproevingen of analyses;
c. de kosten van het vermenigvuldigen van overeenkomsten, bestekken, tekeningen, berekeningen, rapporten e.d. door middel van lichtdrukken, fotokopiëren, printen of anderszins;

d. de kosten gemoeid met het maken van foto’s, perspectieven en andere presentaties, indien deze door opdrachtgever of door een overheidsinstantie worden verlangd;

e. registratie, kadastrale kosten en andere verschotten.

5. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd maal het opgegeven uurtarief van opdrachtnemer voor de periode waarin de diensten worden verricht. Begrotingen van te besteden uren ter zake van diensten zijn niet bindend.

6. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de aanbieding en overeenkomst vermelde prijzen voor koop, verkoop en levering van zaken vast.

7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief en / of de opgegeven prijs dienovereenkomstig aan te passen.

8. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte diensten.

9. Alle tarieven (prijzen) zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.  

8. BETALING

1. Opdrachtgever betaalt de in artikel 7 bedoelde vergoeding op declaratiebasis. Opdrachtnemer declareert de vergoeding volgens het overeengekomen betalingsschema of, bij gebreke daarvan, in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de diensten of na afronding van de diensten.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd een einddeclaratie in te dienen zodra de diensten zijn geleverd, dan wel op de dag waarop de opdracht wordt beëindigd.

3. Bij koop/verkoop, levering en installatie van zaken zal opdrachtnemer de zaken na levering, installatie factureren.

4. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking op het door opdrachtnemer opgegeven rekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Het hiervoor genoemde verbod op verrekening en opschorten van de betaling geldt niet ingeval de opdrachtgever een consument is.

5. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. en kan opdrachtnemer aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage, met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste betalingsdag tot en met de dag waarop opdrachtgever de declaratie / factuur heeft voldaan.

6. Vindt de betaling niet plaats binnen één maand na de dag waarop deze uiterlijk had behoren te geschieden, dan kan opdrachtnemer aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met drie procent (3%) met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, tot en met de dag waarop opdrachtgever de declaratie / factuur heeft voldaan, een en ander zonder nadere aanmaning van opdrachtnemer.

7. Voorts is opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijk kosten worden berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel, onverminderd het recht van opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten, die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

8. In afwijking van het hiervoor in lid 7 bepaalde geldt ter zake vergoeding van buitengerechtelijke kosten voor de consument dat opdrachtnemer aanspraak maakt op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor zover het openstaande bedrag —na het intreden van het verzuim— niet alsnog, na aanmaning, binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning wordt voldaan;

9. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Daarbij geldt dat opdrachtnemer van een consument maximaal vooruitbetaling van 50% van het aankoopbedrag kan verlangen, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de diensten ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige declaratiebedrag.

9. (LEVERINGS)TERMIJNEN

1.Eventueel bij opdracht of bij nadere vastlegging bepaalde termijnen waarbinnen de diensten moeten worden uitgevoerd en/of zaken moeten worden geleverd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen opdrachtnemer de diensten, behoudens overmacht, alsnog dient uit te voeren en af te ronden en/of de verkochte zaken, behoudens overmacht, alsnog dient te leveren. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.

2. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de diensten dienen te worden afgerond en/of zaken dienen te worden geleverd, niet eerder in dan dat de betaling geheel door opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan hem ter beschikking is/zijn gesteld.

3. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door opdrachtgever wordt hierbij uitgesloten, waaronder tevens, maar niet uitsluitend, financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van te leveren zaken.

10. LOOPTIJD, OPZEGGING EN ONTBINDING

1. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2. In het geval van duurovereenkomsten, kan ieder van partijen de overeenkomst met in achtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand door opzegging beëindigen, tenzij anders overeengekomen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder 7.8 van toepassing en is opdrachtgever gehouden tot betaling van reeds uitgevoerde diensten en/of reeds geleverde zaken.

3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

4. Indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, een aanvraag tot faillissement heeft ingediend, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance en/of uitstel van betaling aanvraagt, een aanvraag indient om te worden toegelaten tot de WSNP, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar zijn keuze en steeds met behoud van enig hem toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

5. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van opzegging aanspraak op betaling van de declaraties en/of facturen voor de tot dan toe verrichte diensten en/of geleverde zaken. Voor zover de overdracht van reeds geleverde diensten voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

6. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in zijn bezit zijnde zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor zijn toerekenbare tekortkoming. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt dit lid slechts toepassing met inachtneming van de wettelijke regeling van verzuim van de schuldenaar.
2. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade.

3. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten.

4. Opdrachtgever is verplicht, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, in goed overleg, opdrachtnemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen.

5. Een op grond van de voorgaande regels bepaalde schadevergoeding is niet van toepassing voor zover deze schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

6. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is opdrachtnemer bij opdrachten die betrekking hebben op de levering van zaken en het aanbrengen / de installatie ervan alleen aansprakelijk voor schaden die niet zouden worden gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering of een vergelijkbare verzekering

7. Behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid onder Nederlands recht niet mogelijk is, zal iedere mogelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige schade te allen tijde zijn beperkt tot maximaal het bedrag van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde vergoeding (excl. BTW) ingevolge de betreffende opdracht. Ingeval het een doorlopende opdracht betreft, te weten een opdracht voor een periode van langer dan 6 (zes) maanden, is de te vergoeden schade beperkt tot maximaal het totale bedrag van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde vergoeding (excl. BTW) over de laatste zes (6) maanden. Ingeval van geleverde zaken is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het door opdrachtgever betaalde bedrag voor de betreffende zaken.

8. De door opdrachtnemer te vergoeden schade is overigens beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat opdrachtnemer ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt. Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.

9. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade ook wel gevolgschade, is uitgesloten.
10. Indien door opdrachtnemer een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever de afgesproken (veiligheids) aanwijzingen van opdrachtnemer niet correct, of niet volledig heeft opgevolgd of aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
11. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever de (veiligheids-) aanwijzingen van opdrachtnemer niet heeft opgevolgd of aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die hem is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer.
12. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

12. RECLAMES EN VERVALTERMIJNEN

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt door verloop van twee jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of door opzegging is beëindigd.

2. Reclames / protesten met betrekking tot het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur, schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

3. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk indien opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij opdrachtnemer ter zake heeft gereclameerd / geprotesteerd. Opdrachtgever dient opdrachtnemer uiterlijk binnen zes maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, hiervoor aan te spreken. Voor de consument geldt een termijn van één jaar.

4. Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering, en uiterlijk binnen 48 uur na aflevering, te onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst. Is dit niet het geval en doet de wederpartij daarvan niet binnen twee weken schriftelijk mededeling aan opdrachtnemer, dan verliest opdrachtgever alle rechten ter zake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet beantwoorden van hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst;

In afwijking van het hiervoor bepaald, geldt voor de consument een termijn van twee maanden.

5. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt in ieder geval na verloop van twee jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. De rechtsvordering die na deze termijn wordt ingesteld is niet ontvankelijk.

6. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt in ieder geval en is niet ontvankelijk door verloop van twee jaren na het schriftelijke en met redenen omklede protest. Indien de opdrachtgever aan opdrachtnemer een termijn heeft gesteld, waarbinnen deze de tekortkoming zal wegnemen, begint de vervaltermijn eerst te lopen bij het einde van deze termijn, of zoveel eerder als opdrachtnemer te kennen heeft gegeven de tekortkoming niet te zullen herstellen.

6. Reclames / protesten als in dit artikel bedoeld schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame / protest met betrekking, betaling uit te stellen of te weigeren van andere door opdrachtnemer uitgevoerde diensten, waarop de reclame / het protest geen betrekking heeft. Het in dit artikellid bepaalde geldt niet indien het een consument betreft.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De door opdrachtnemer aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van  opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat de opdrachtgever volledig aan zijn financiële verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.

2. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle bedragen die opdrachtgever op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd is, volledig aan opdrachtnemer zijn voldaan.


14. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Aanvullende bijzondere voorwaarden voor levering en installatie van zaken

15. LEVERING,OPLEVERING EN (GOED)KEURING

1. Het risico van verlies van of schade aan door opdrachtgever gekochte en door opdrachtnemer geleverde zaken, gaat over op opdrachtgever op het moment van aflevering op de afgesproken locatie.

2.Indien de opdracht tevens inhoudt het leveren en installeren van zaken dan laat opdrachtnemer alvorens oplevering aan opdrachtgever plaatsvindt, de installatie keuren door een onafhankelijke SCOOP12 keuringsbedrijf. Nadat een SCOOP 12 keuringsbedrijf de installatie heeft goedgekeurd wordt de levering en installatie als opgeleverd en goedgekeurd beschouwd. In het geval opdrachtgevers geen keuring wil door een SCOOP12 keuringsbedrijf, wordt de levering en installatie als goedgekeurd en opgeleverd beschouwd wanneer:

–  opdrachtnemer schriftelijk of mondeling aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de installatie voltooid is en/of een gezamenlijke opleveringscontrole heeft plaatsgevonden, waarbij opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld zelf de installatie goed te keuren.

– een periode van 8 dagen na factuurdatum is verstreken en opdrachtgever heeft nagelaten een gezamenlijke opleveringscontrole te verlangen.

3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal opdrachtgever dat schriftelijk met opgaaf van de gebreken aan opdrachtnemer meedelen en opdrachtnemer in de gelegenheid stellen om het afgekeurde werk te herstellen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

4.Kleine gebreken zullen door opdrachtnemer zo spoedig mogelijk worden hersteld, maar zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring door opdrachtgever.

16. GARANTIE EN UITSLUITING

1. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte garantie op zaken, welke door een derde zijn geproduceerd, is te allen tijde beperkt tot de garantie die door de producent van de desbetreffende zaken wordt verstrekt.

2. Opdrachtnemer staat er voor in dat de door hen geleverde zaken voldoen aan de door de producent opgegeven specificaties. Garanties, welke door de producent worden afgegeven worden door opdrachtnemer doorgegeven aan opdrachtgever. Voor zover er geen garantietermijn is opgenomen, geldt een garantietermijn van 6 maanden

3. Indien installatie van geleverde zaken overeen is gekomen, garandeert opdrachtnemer de correcte installatie voor een periode van zes maanden, mits daarop aanspraak wordt gemaakt op de wijze als geregeld in dit artikel.

4. Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op garantie jegens opdrachtnemer vervalt. In afwijking van het hiervoor bepaalde, geldt voor de consument een termijn van twee maanden.

5. Indien de geleverde zaken en / of installatie ervan binnen de garantietermijn een gebrek vertonen, zal opdrachtnemer zorgdragen voor kosteloos herstel van het gebrek binnen een redelijke termijn

herstellen of naar keuze van opdrachtnemer de zaken vervangen. Na de garantieperiode wordt door opdrachtnemer elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende (waaronder onder andere ook weersinvloeden) oorzaak en/of niet aan opdrachtnemer is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan de zaken – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van opdrachtnemer zijn verricht – en service of aanpassing door een voor de betreffende zaken niet-geautoriseerd serviceverlener.
Evenmin is een garantie van toepassing wanneer het kleine onvolkomenheden in de afwerking betreft, welke geen afbreuk doen aan normaal gebruik en/of wanneer opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet (volledig) is nagekomen.

7. Door vervanging of herstel wordt de garantieperiode niet verlengd of hernieuwd.

8. De garantie bestaat uitsluitend uit herstel of vervanging van de betreffende zaak. Onder de garantie valt(vallen) niet de (kosten van) in- en uitbouw van gebrekkige zaken.